• Najnowsze wyniki monitoringu „Wzmacnianie zdolności do zwalczania dezinformacji”, listopad-grudzień 2021 r.

  Publikujemy najnowsze raporty cząstkowe, opracowane w ramach projektu „Wzmacnianie zdolności do zwalczania dezinformacji”. Są one efektem monitoringu rosyjskiej oraz białoruskiej przestrzeni informacyjnej przeprowadzonego w listopadzie oraz grudniu 2021 r. Badania wybranych mediów online zostały zrealizowane dzięki wsparciu National Endowment for Democracy. 

  Czego możesz się dowiedzieć z wyników monitoringu przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2021 r.? 

  Analiza rosyjskich i białoruskich mediów online pozwoliła na dokładne przyjrzenie się narracjom budowanym w przestrzeni informacyjnej obu państw. Dzięki przeprowadzonym badaniom, w najnowszym raporcie opisujemy m.in.: w jaki sposób kryzys migracyjny na granicy z Białorusią wykorzystywany był do celów propagandowych w listopadzie i grudniu 2021 r. ? Jakie tematy obejmowały artykuły publikowane w kontekście krajów bałtyckich w badanym okresie? Czego dotyczyły główne narracje rozpowszechniane w białoruskiej przestrzeni informacyjnej? Dowiedz się więcej na ten temat!

  Przeczytaj więcej w raportach: 

  RAPORT 07: Rosyjska przestrzeń informacyjna,listopad-grudzień

  RAPORT 08: Białoruska przestrzeń informacyjna,listopad-grudzień

  Poprzednie raporty: 

  RAPORT 01: Rosyjska przestrzeń informacyjna, maj-czerwiec

  RAPORT 02: Białoruska przestrzeń informacyjna, maj-czerwiec

  RAPORT 03: Rosyjska przestrzeń informacyjna, lipiec-sierpień

  RAPORT 04: Białoruska przestrzeń informacyjna, lipiec-sierpień

  RAPORT 05: Rosyjska przestrzeń informacyjna, wrzesień-październik

  RAPORT 06: Białoruska przestrzeń informacyjna,wrzesień-październik

  Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy o działaniach w obszarze informacji i wpływów psychologicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w oparciu o monitoring rosyjskiej i białoruskiej przestrzeni informacyjnej. Brak świadomości o istnieniu oraz zakresie tych zachowań zaburza rzeczywisty obraz i skalę wrogich działań, utrudnia prognozowanie i zwiększa luki bezpieczeństwa wynikające z koordynacji jednoczesnych, wielowektorowych operacji rosyjskich, obliczonych na osiągnięcie konkretnych celów poprzez oddziaływanie na różnych odbiorców. 

  Raporty są dostępne w języku angielskim, niebawem opublikujemy tłumaczenia w języku polskim.

 • Nowy projekt: autorski podcast #DEZINFO!

  W ramach najnowszego projektu, realizowanego przez Fundację Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, przy wsparciu NATO’s Public Diplomacy Division, powstał 3-odcinkowy podcast #DEZINFO.

  Do interdyscyplinarnego dialogu zaprosiliśmy specjalistów ze świata nauki, z którymi poruszamy tematy dotyczące dezinformacji, propagandy oraz szeroko rozumianej roli środków masowego przekazu we współczesnym świecie. Liczymy na to, że przeprowadzone rozmowy pomogą lepiej zrozumieć procesy związane z konsumpcją informacji w bardzo dynamicznie zmieniającym się krajobrazie medialnym XXI wieku.

  Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest umiejętność krytycznego myślenia oraz budowanie społecznej odporności na manipulację. Dlatego, razem z naszymi rozmówcami, omówiliśmy zagadnienia dotyczące różnych obszarów przestrzeni informacyjnej z naciskiem na aspekty społeczne, psychologiczne, polityczne i medialne. 

  W #DEZINFO rozmawiamy m.in. o:

  - roli mediów w kształtowaniu przekazu politycznego oraz światopoglądu,
  - znaczeniu modnego i medialnego pojęcia wojny hybrydowej,
  - tym, czym jest przewaga informacyjna i czy Polska jest zdominowana przez kogoś w tym aspekcie,
  - mechanizmach przekazywania propagandy i dezinformacji,
  - edukacji medialnej i jej roli w budowaniu odporności na działania dezinformacyjne,
  - tym, jak będą wyglądać media w najbliższej przyszłości, jak zmienią się sposoby wpływu na społeczeństwo.

  Do naszego podcastu zaprosiliśmy ekspertów o różnorodnych zainteresowaniach naukowych, dzięki czemu uzyskaliśmy szersze spojrzenie na temat propagandy i dezinformacji we współczesnych mediach.

  Goście #DEZINFO:

  dr hab. Robert Rajczyk

  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki systemów politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz współczesnych systemów propagandowych i bezpieczeństwa Informacyjnego.

  prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

  Kierowniczka Katedry Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; Dyrektorka Ośrodka Badań nad Mediami UP oraz Zespołu Badań ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej w ramach Ośrodka Badań nad Mediami; Współpracowniczka Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ekspertka Komisji Europejskiej; Współzałożycielka i 1. prezeska Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.  

  dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

  Kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH; Pełnomocniczka Rektora SGH ds. współpracy z Unią Europejską; socjolożka, politolożka; doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. 

  Trzy odcinki #DEZINFO zostaną opublikowane na naszym fanpage'u na Facebooku, na kanale na Youtube, oraz na platformach streamingowych SoundCloud i Spotify. Pierwszy podcast, rozmowa z dr hab. Małgorzatą Molędą-Zdziech, zostanie opublikowany 28 stycznia 2022 r. – już jutro!

  Serdecznie zapraszamy do wysłuchania naszego podcastu #DEZINFO!

  Ten projekt jest realizowany przy wsparciu NATO’s Public Diplomacy Division.

   

   

 • Siedem grzechów głównych Zachodu na froncie rosyjskiej wojny informacyjnej

  Od lat coraz więcej miejsca w debacie publicznej zajmują kwestie związane z zagrożeniami wynikającymi z prowadzonej przez Rosję przeciwko całemu światu zachodniemu wojny informacyjnej, a mimo to świadomość i wiedza społeczeństw na ten temat pozostaje na niewystarczającym poziomie. Jest tak m.in. dlatego, że większość kwestii z nią związanych pozostaje w zaciszach gabinetów i kuluarów ministerstw spraw wewnętrznych i obrony, a nawet na poziomie NATO kwestie bezpieczeństwa informacyjnego traktowane są rozdzielnie od kwestii cyberbezpieczeństwa, chociaż większość wrogich operacji prowadzona jest w cyberprzestrzeni. Czy to na pewno właściwy kierunek?

 • The lastest monitoring results "Strengthening the Capacity to Counter Disinformation", November-December 2021

  We publish the latest partial reports developed under the project "Strengthening the Capacity to Counter Disinformation”. They are the result of the monitoring of the Russian and Belarusian information space carried out in November and December 2021. The research of selected online media was carried out thanks to the support of the National Endowment for Democracy.

  What can you learn from the results of the monitoring carried out in November and December 2021?

  The analysis of Russian and Belarusian online media allowed for a thorough examination of the narratives built in the information space of both countries. Thanks to the conducted research, in the latest report we describe, among others: how was the migration crisis on the border with Belarus used for propaganda purposes in November and December 2021? What topics were covered by articles published in the context of the Baltic countries in the analyzed period? What were the main narratives disseminated in the Belarusian information space about? Find out more about it!

  Read more in our reports: 

  REPORT 07: Russian information space,November-December

  REPORT 08: Belarusian information space,November-December

  Previous reports:

  REPORT 01: Russian information space, May-June

  REPORT 02: Belarusian information space, May-June

  REPORT 03: Russian information space, July-August

  REPORT 04: Belarusian information space, July-August

  REPORT 05: Russian information space, September-October

  REPORT 06: Belarusian information space, September-October

  This project's goal is to spread information about activities in the area of information and psychological influences in the countries of Central and Eastern Europe based on monitoring of Russian and Belarusian information space. Lack of which distorts the real picture and scale of hostile actions, hinders forecasting and increases security gaps resulting from coordination of simultaneous, multi-vector Russian operations, calculated to achieve specific goals by impacting on various auditoriums.