Statut

STATUT
Fundacji Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji


ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Martę Kowalską i Adama Lelonka, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Agatą Perczyńską w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztof Kruszewski, Agata Perczyńska s.c. w Warszawie przy ulicy Brackiej Nr 20 lok. 17 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z pózn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja używa oznak i pieczęci wskazujących na jej nazwę i siedzibę.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla wykonywania działalności statutowej Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne.
3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundację ustanawia się na czas nieokreślony.

§ 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.


§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.


ROZDZIAŁ II.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Cele Fundacji to:
1. Zwiększanie świadomości i wiedzy społeczeństw w zakresie zdobywania, weryfikacji i analizy informacji oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
2. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, badawczych i analitycznych związanych z bezpieczeństwem przestrzeni informacyjnej oraz w obszarze propagandy, dezinformacji i innych zagrożeń hybrydowych;
3. Działalność na rzecz współpracy krajowych i zagranicznych środowisk naukowych, eksperckich, dziennikarskich, społecznych, biznesowych i politycznych, w tym organizacji pozarządowych, organizacji i instytucji rządowych, państw i narodów w obszarze przeciwdziałania propagandzie, dezinformacji, zagrożeniom hybrydowym oraz innym zagrożeniom dla przestrzeni informacyjnej;
4. Sprzyjanie i inicjowanie nowych form współpracy Polski z państwami regionu oraz sojusznikami z obszaru transatlantyckiego związanych z funkcjonowaniem krajowych przestrzeni informacyjnych i ich bezpieczeństwa oraz podnoszenia poziomu świadomości społecznej i w kręgach decyzyjnych odnośnie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych związanych z propagandą i dezinformacją.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność edukacyjną, naukową i badawczą;
2. Działalność wydawniczą;
3. Konferencje, sympozja, debaty, wykłady, seminaria, spotkania z ekspertami, promocje książek oraz innych publikacji związanych z obszarem działania Fundacji;
4. Szkolenia, kursy i warsztaty;
5. Ekspercki portal internetowy;
6. Działalność gospodarczą Fundacji;
7. Prowadzenie szkoleń oraz konsultowanie lub przygotowywanie programów, sylabusów i innych materiałów szkoleniowych, analitycznych lub naukowych dla różnych grup zawodowych pracujących w polskim lub zagranicznym środowisku informacyjnym, w tym i dla pracowników administracji państwowych oraz wszystkich innych zainteresowanych podmiotów;
8. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami i podmiotami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
9. Analizowanie, opiniowanie i przygotowywanie rekomendacji związanych z polityką i aktywnością krajowych i zagranicznych instytucji i podmiotów, w tym organów państwowych, na odcinku specjalizacji Fundacji;
10. Współpracę i wymianę doświadczeń z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi, prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji lub pozostającym w obszarze jej zainteresowania;
11. Wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz inicjatyw społecznych związanych z celami Fundacji;
12. Organizację i współorganizację praktyk oraz stażów krajowych lub zagranicznych w zakresie związanym z celami Fundacji dla przedstawicieli zainteresowanych środowisk zawodowych;
13. Przyznawanie nagród, odznaczeń i wyróżnień oraz finansowanie programów stypendialnych i nagród;
14. Inne działania sprzyjające realizacji celów Fundacji.


ROZDZIAŁ III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), z czego na rozpoczęcie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczają 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Zabrania się wykorzystania majątku Fundacji:
a. do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji lub osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
b. na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
c. w celu przekazywania go na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

§ 10

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. darowizn, zapisów, spadków, dotacji oraz subwencji czynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
b. dochodów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
c. papierów wartościowych;
d. odsetek i lokat bankowych;
e. aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;
f. praw autorskich i własności intelektualnej;
g. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Dochody pochodzące z darowizn, zapisów, spadków, dotacji i subwencji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację może być przeznaczona wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.

§ 11

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
1. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);
2. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
3. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
4. Wydawanie wykazów oraz list (PKD 58.12.Z);
5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
6. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
7. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);
8. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
9. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
10. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
11. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
12. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
13. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
14. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
15. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
16. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
17. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
18. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
19. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
21. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
22. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
23. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
24. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
25. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
26. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
27. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
28. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
29. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
30. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
31. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A);
32. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
33. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
34. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
35. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).

§ 12

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez powołane do tego organy albo inne podmioty lub jednostki organizacyjne bądź bezpośrednio przez samą Fundację.
3. Działalność gospodarcza prowadzona bezpośrednio przez Fundację jest organizowana i kierowana przez Zarząd Fundacji.
4. Działalnością gospodarczą prowadzoną przez wyodrębnione jednostki organizacyjne kierują ich dyrektorzy powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji, przed którym odpowiadają.
5. Przedmiot działalności wyodrębnionych jednostek organizacyjnych oraz zakres uprawnień i obowiązków ich dyrektorów określają regulaminy organizacyjne, ustanawiane przez Zarząd Fundacji.


ROZDZIAŁ IV.
WŁADZE FUNDACJI

§ 13

Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 14

1. Zarząd składa się z od jednego do dwóch członków.
2. Członków Zarządu powołują Fundatorzy.
3. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorzy.
4. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.
5. Fundatorzy nie mogą być odwołani z członkostwa w Zarządzie.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu;
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c. śmierci członka Zarządu;
d. złamania postanowień statutu Fundacji.
7. Zarząd może powołać spośród siebie prezesa Zarządu.
8. Pierwszym powołanym prezesem Zarządu jest Adam Lelonek. Pierwszym powołanym wiceprezesem jest Marta Kowalska. Kadencje pierwszego prezesa i wiceprezesa Zarządu trwają trzy lata.
9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane jednogłośnie.
10. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes Zarządu.
11. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes Zarządu.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
13. Posiedzenia Zarządu mogą mieć formę korespondencyjną.
14. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacja w stosunku pracy.

§ 15

1. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
c. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
d. opracowywanie sprawozdań rocznych z działalności Fundacji;
e. zarządzanie majątkiem Fundacji;
f. przyjmowanie darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji oraz innych form wsparcia majątkowego na rzecz Fundacji, dokonanych przez krajowe lub zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
g. kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji;
h. zawieranie umów i udzielanie pełnomocnictw w imieniu Fundacji;
i. ustalanie struktury organizacyjnej Fundacji, powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;
j. tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz uchwalanie im regulaminów organizacyjnych;
k. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
l. zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wielkości wynagrodzenia i nagród dla pracowników Fundacji;
m. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

§ 16

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składają łącznie członkowie Zarządu.


ROZDZIAŁ V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Zmiany w statucie Fundacji nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. Nie wyklucza to jednak możliwości rozszerzenia statutu Fundacji o cele niesprzeczne z pierwotną wolą Fundatorów zawartą w akcie założycielskim.

§ 18

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, pod warunkiem, że połączenie to nie doprowadzi do zmiany celów Fundacji.
2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 19

1. Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu likwidatora podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przekazany w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji innym fundacjom lub organizacjom o podobnych celach działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 20

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

.