Projekt: Analiza i przeciwdziałanie negatywnym i fałszywym narracjom na temat Polski i Polaków w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej

Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji
Author: Centrum Analiz Propagandy i DezinformacjiEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowy projekt na temat negatywnych i fałszywych narracji o Polsce i Polakach w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej

Jak w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej mówi się o Polsce i Polakach? Jak, czerpiąc z wiedzy i doświadczeń środowisk eksperckich i medialnych z Białorusi, Rosji i Ukrainy, można przeciwdziałać szkodliwym, wprowadzającym w błąd przekazom? Tego będziemy starali się dowiedzieć w ramach naszego nowego projektu „Analiza i przeciwdziałanie negatywnym i fałszywym narracjom na temat Polski i Polaków w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej”.

Zadania projektu:

- Identyfikacja i analiza negatywnych i fałszywych narracji dotyczących Polski i jej obywateli. Zamierzamy badać komunikaty m.in. w kontekście takich tematów, jak: 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, 20. rocznica przystąpienia Polski do NATO, 15. rocznica wstąpienia do UE
- Nawiązanie i pogłębianie kontaktów z rosyjskojęzycznymi środowiskami ekspertów i przedstawicieli mediów na rzecz bardziej skutecznego przeciwdziałania oddziaływaniom informacyjnym

Wymiana wiedzy i doświadczeń jest kluczem do efektywnego przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym

Uważamy, że podniesienie jakości współpracy specjalistów z Polski ze środowiskami eksperckimi i medialnymi z Białorusi, Rosji i Ukrainy jest niezbędne do walki z dezinformującymi narracjami. Zbyt słabo rozwinięty dialog sprzyja bowiem rozprzestrzenianiu się informacji opartych na przekłamaniach i stereotypach. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy jest wzmacnianie negatywnego wizerunku Polski i Polaków w tych krajach regionu, w których istotną rolę odgrywają media rosyjskie. Innym negatywnym efektem jest również postępujący rozpad więzi pomiędzy obywatelami i instytucjami z Polski i wskazanych państw. Aby ograniczać te zjawiska, będziemy dążyć do nawiązywania i podtrzymywania komunikacji z tamtejszymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.  Chcemy budować relacje, które rozwiną możliwość wykorzystywania zagranicznego dorobku w zakresie analizy i przeciwdziałania negatywnym oraz fałszywym narracjom. Ponadto zamierzamy promować pozytywne nawyki informacyjne, a także działać na rzecz ulepszenia i przyspieszenia wymiany informacji na temat funkcjonowania mediów i obrony przed dezinformacją.

Projekt składa się z działań analitycznych i proaktywnych, w tym:

- Analizy dostępnych danych (deskresearch)
- Wywiadów środowiskowych z przedstawicielami rosyjskojęzycznych społeczności eksperckich i medialnych
- Monitoringu rosyjskiej przestrzeni informacyjnej pod kątem szkodliwych dla Polski narracji oraz ośrodków je rozpowszechniających
- Organizacji spotkań i stworzenia platformy komunikacji pomiędzy specjalistami z Polski i odpowiednikami z Białorusi, Rosji i Ukrainy

Wnioski z przeprowadzonych badań będą prezentowane w formie raportów, prezentacji i innych materiałów informacyjnych - zarówno w języku polskim, jak i rosyjskim (dodatkowo, najważniejsze komunikaty również po angielsku).

Obserwuj nas na bieżąco!

Zapraszamy do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych, na których będziemy publikować wyniki projektu i regularnie informować o postępach prac.

Kontakt

Jeżeli masz pytania lub chcesz przekazać ważne informacje, związane z tematem projektu, prosimy o przesyłanie wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

***

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2019”.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

 

 


Новый проект на тему негативных и ложных нарративов о Польше и поляках в российском информационном пространстве

Как в российском информационном пространстве рассказывают о Польше и поляках? Как, пользуясь знаниями и опытом экспертных и медиа-кругов из Беларуси, России и Украины, можно противодействовать вредной, вводящей в заблуждение информации? Об этом мы постараемся узнать в рамках нашего нового проекта «Анализ и противодействие негативным и ложным нарративам о Польше и поляках в российском информационном пространстве».

Задачи проекта:

- Идентификация и анализ негативных и фальшивых нарративов, касающихся Польши и ее граждан. Мы собираемся проанализировать медиасообщения, в частности, в контексте таких тем, как 80-летие начала Второй мировой войны, 20-летие вступления Польши в НАТО, 20-летие вступления Польши в ЕС.
- Установление и углубление контактов с русскоязычными кругами экспертов и представителей СМИ для более эффективного противодействия информационному влиянию.

Обмен знаниями и опытом – ключ к эффективному противодействию информационным угрозам

Мы считаем, что повышение качества сотрудничества специалистов из Польши с экспертными и медийными кругами из Беларуси, России и Украины необходимо для борьбы с дезинформацией. Слишком слабо развитый диалог способствует распространению информации, основанной на искажении фактов и стереотипах. Одно из последствий такого положения дел – укрепление негативного имиджа Польши и поляков в тех странах региона, в которых существенную роль играют российские СМИ. Другим негативным последствием является также прогрессирующий распад связей между гражданами и организациями из Польши и упомянутых выше государств. Чтобы ограничить эти явления, мы будем стремиться к установлению и поддержанию контактов с представителями гражданского общества этих стран. Мы хотим строить отношения, которые позволят использовать иностранный опыт в области анализа и противодействия негативным и ложным нарративам. Кроме того, мы планируем продвигать позитивные информационные навыки, а также действовать в пользу улучшения и ускорения обмена информацией на тему деятельности СМИ и защиты от дезинформации.
 
Проект состоит из аналитических и активизирующих мероприятий, в частности:

- анализа доступных данных (deskresearch),
- глубинных интервью с представителями русскоязычных экспертных и медиа-кругов,
- мониторинга российского информационного пространства на предмет наносящих вред Польше нарративов и распространяющих их центров,
- организации встреч и создания платформы для общения между специалистами из Польши, Беларуси, России и Украины.

Выводы по результатам проведенных исследований будут представлены в форме докладов, презентаций и других информационных материалов – как на польском, так и на русском языке (и, дополнительно, самая важная информация – также на английском языке).

Следите за нашими новостями в социальных сетях!

Приглашаем вас подписаться на наши страницы в социальных сетях, на которых мы будем публиковать результаты проекта и регулярно информировать о прогрессе в его осуществлении.

Контакт

Если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться с нами важной информацией, связанной с темой проекта, пишите по адресу: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

***

Общественный проект, софинансируемый Министерством иностранных дел Республики Польша в рамках конкурса «Публичная дипломатия 2019».

Публикация выражает только взгляды авторов и не может быть приравнена к официальной позиции Министерства иностранных дел Республики Польша.


New project on the negative and false narratives about Poland and Poles in the Russian information space

What messages about Poland and Poles are spread in the Russian information space? How, drawing on knowledge and experience of experts and representatives of media from Belarus, Russia and Ukraine, can we counter harmful and misleading information? We want to find answers to those questions thanks to our new project titled: “Analysis and Counteraction of Negative and False Narratives about Poland and Poles in the Russian Information Space”.

Objectives:

- Identification and analysis of negative and false narratives regarding Poland and its citizens. We are going to analyze news in the context of such events as, among others: the 80th anniversary of the outbreak of World War II, the 20th anniversary of Poland's accession to NATO,  and the 15th anniversary of Poland's EU membership
- Establishing and intensifying  contacts with Russian-speaking experts and representatives of media in order to counter information influence activities

Exchange of knowledge and experience is the key to efficiently confront information threats

We consider that improving the quality of cooperation between Polish and foreign experts and representatives of media is crucial to combat disinformation. Current level of collaboration definitely requires enhancement. Our aim is to build sustainable relations with professionals from Belarus, Russia and Ukraine in order to create conduits of "know-how", relating to identifying and countering harmful narratives.

The project consists of diverse analytic and proactive elements, including:

- Deskresearch
- In-depth nterviews with Russian-speaking experts and representatives of media
- Media monitoring of the Russian information space in order to identify malicious information about Poland and sources responsible for spreading it
- Organization of meetings and the creation of a platform of communication between Polish specialists and their equivalents from other mentioned countries

We will present the results through various reports, presentations and other materials – in both Polish and Russian language (also additional abstracts in English).

Follow us!

We will share findings via our website and social media channels on Facebook and Twitter.

Contact

If you have any questions or you want to provide us relevant information related to the topic of the project, please feel free to contact us: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

***

The project is co-funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland under the programme “Public Dyplomacy 2019”.

The material express only the views of the authors and cannot be equated with the official position of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.